LMI Polska
Wprowadzenie
Czym jest "Efektywność własna"?
O autorze
Program szkolenia
Rezultaty szkolenia
Kontakt

Czym jest "Efektywność własna" ?

"Efektywność własna" jest szkoleniem menedżerskim międzynarodowej firmy Leadership Management International. Leadership Development - licencjonowany business partner LMI - jest jedną z pierwszych firm  w Polsce oferującą to szkolenie.

Szkolenie adresowane jest do osób, które osiągnęły już zawodowy i życiowy sukces, jednakże w obliczu nowych wyzwań biznesowych decydują się na podniesienie swojej efektywności,  a przez to przyczynią się o poprawy konkurencyjności swoich przedsiębiorstw.

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności w zakresie:

 • zarządzania  czasem
 • zarządzania informacją i radzenia sobie z zakłóceniami komunikacyjnymi
 • poświęcania swojego czasu tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie
 • motywowania i rozwijania zespołu pracowników
 • kierowania się celami w działaniu
 • właściwego wykorzystania  energii płynącej z osiągniętych sukcesów
 • kształtowania nowych postaw i zmieniania przyzwyczajeń

"Efektywność własna" to szkolenie realizowane w oparciu o nowoczesne techniki metodologiczne i organizacyjne:

 • coaching - metoda szkoleniowa najbardziej odpowiadająca zapotrzebowaniu kadry menedżerskiej i jeden z najskuteczniejszych sposobów rozwijania potencjału zasobów ludzkich w sektorze biznesu, z uwagi na duży stopień zindywidualizowania, elastyczność oraz orientację na osiąganie wymiernych celów
 • kompleksowość programu szkolenia - szkolenie obejmuje sześć bloków tematycznych, podczas których uczestnik doskonali umiejętność zwiększania swojej efektywności na wielu płaszczyznach aktywności zawodowej i osobistej
 • cykliczne powtarzanie  - dzięki dostępności materiałów szkoleniowych w postaci książkowej i nagrania CD, możliwe jest cykliczne powtarzanie bloków tematycznych, co gwarantuje długotrwale zapamiętanie nabytej wiedzy, odniesienie tej wiedzy do aktualnej sytuacji w miejscu pracy, umożliwia wyrobienie pozytywnych nawyków, a w rezultacie dokonanie zmian w zachowaniu
 • percepcja wielozmysłowa - zaangażowanie w procesie uczenia się wielu zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, mowa) znakomicie zwiększa zasób wiedzy i gotowość do jej wykorzystania w praktyce
 • trójkąt komunikacyjny - specyficzną cechą szkolenia jest utrzymywanie stałej komunikacji pomiędzy trzema stronami: uczestnikiem szkolenia - jego bezpośrednim przełożonym -  trenerem. Dzięki takiemu modelowi komunikacji możliwe jest zdefiniowanie zespolowych  celów biznesowych dla uczestnika szkolenia oraz stały monitoring ich realizacji.
 • Umowa WIN/WIN - narzędzie służące zdefiniowaniu na piśmie głównych celów biznesowych (3-5), które chce osiągnąć uczestnik szkolenia. Narzędzie to jest najefektywniej wykorzystane w przypadku uczestnictwa w szkoleniu grupy osób z tej samej firmy
 • Plan działania - unikatowym elementem szkolenia jest Plan działania zorientowany na osiąganie celów, stworzony i rozwinięty przez jego autora (Paul J. Meyer) w wyniku wieloletnich doświadczeń.w prowadzeniu szkoleń. Plan działania to zestaw formularzy przygotowanych odrębnie dla każdego bloku tematycznego (w sumie ok. 40 formularzy), służących do pracy własnej uczestnika szkolenia pomiędzy zaplanowanymi sesjami z trenerem-coachem. Przykładowe formularze to: "Kwestionariusz samooceny efektywności własnej",  "Działania wysoce opłacalne", "Zagrożenia efektywności", "Skuteczne postawy wobec delegowania", "Plan zebrania", "Plan rozwoju pracownika", "Karta informacji zwrotnej",  "Arkusz planowania celów", "Osiągnięcia".
 • systematyczne sesje z trenerem-coachem na przestrzeni 4,5-6 miesięcy tylko długofalowa praca z trenerem może doprowadzić do osiągnięcia konkretnych, mierzalnych i realnych celów biznesowych. Podczas tych sesji omawia się  to,  nad czym uczestnik pracował od ostatniej sesji, określa postępy w realizacji zdefiniowanych celów, wyznacza cele i  plan działań na kolejny okres. Punktem wyjścia jest założenie, że uczestnik samodzielnie decyduje o tym, nad którymi zadaniami chciałby dalej pracować oraz co chciałby zmienić w swoim otoczeniu.
 • efektywne wykorzystanie czasu poprzez planowanie czasu pracy- wszystkie sesje coachingu odbywają się w firmie klienta, co pozwala na efektywne wykorzystanie czasu pracy

Ponadto elementami, które wyróżniają "Efektywność własną" spośród innych szkoleń są:

 • Zespołowość - szkolenie adresowane jest zarówno do szefa firmy, właściciela, jak również do zespołu kluczowych menadżerów, odpowiedzialnych za poszczególne obszary w przedsiębiorstwie. Cecha ta pozwala w łatwy sposób wdrożyć efekty szkolenia w codzienną praktykę biznesową firmy.
 • Możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności - metodologia szkolenia, jak również sposób jego organizacji pozwalają na sukcesywne stosowanie i wdrażanie przyswajanej wiedzy.
 • Osiągnięcie wymiernych wyników biznesowych - szkolenie wprowadza szereg narzędzi ułatwiających dokonywanie okresowej i końcowej oceny jego rezultatów. Zwłaszcza przeprowadzenie końcowej ewaluacji, w sposób czytelny i precyzyjny pozwala wskazać na osiągnięcie wymiernych wyników biznesowych uczestników szkolenia.

Nasz cel to: osiąganie przez naszych klientów wymiernych rezultatów biznesowych poprzez rozwój kompetencji menedżerskich

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach