Centrum Funduszy Europejskich

Usługi doradcze Centrum Funduszy Europejskich obejmują:

Przygotowywanie wniosków o dotacje

 • analizę kontekstu biznesowego
 • analizę potrzeb i mozliwości w zakresie otrzymania dotacji
 • opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań
 • przygotowanie wniosku i wymaganych załączników, w tym:
  • business planu inwestycji
  • studium wykonalności inwestycji
  • oceny oddziaływania na środowisko
 • nadzór nad czynnościami dotyczącymi złożenia wniosku
 • uzgodnienie organizacji projektu z wytycznymi UE
Ponadto dla Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujemy:
 • strategie rozwoju
 • wieloletnie plany inwestycyjne (WPI)
 • plany rozwoju lokalnego (PRL dla obszarów wiejskich i restrukturyzowanych)
 • lokalne programy rewitalizacji (LPR obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych)

Rozliczanie projektów dofinansowanych

 • przygotowanie i przeprowadzenie zamówień przy dostawach, usługach i robotach budowlanych zgodnie z wymogami programów

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu

 • przygotowanie okresowych i końcowych sprawozdań

 • przygotowanie wniosków o płatność

Doradztwo indywidualne

 • dla podmiotów zamierzających samodzielnie przygotować wniosek
Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach